kongressen

Rapport från kongressen i Örebro 5-8 maj 2016

kongressen2016_2
Vart annat år möts ombud från hela landet för att besluta om Vänsterpartiets politiska inriktning och organisation. Den 5-8 maj hölls den 41 kongressen och vår förening – Hammarby-Skarpnäck var representerade av 3 ombud: Therese Jonasson, Hanna Egeltoft och Stellan Hamrin. Med det här blogginlägget vill vi berätta om de viktigaste besluten och länka till våra nyantagna politiska program som kommer ligga till grund för vår politik framöver!!!

Det är otroligt stärkande och hoppfullt att möta alla kamrater som sliter dag och natt för en socialistisk politik och en ny världsordning. Och kongressen visade:
V är MÅNGA!!!
V är enade!!!
V tar kampen om miljön, feminismen, antirasismen och klassamhället!!!


kongressen2016Stockholmsdistriktets alla ordinarie ombud 2016

Förarbetet för oss ombud blev väldigt omfattande eftersom det var nära 600 inkomna motioner att sätta sig in i. Vi hade två förträffar/diskussioner på distriktet, ett medlemsmöte specifikt om kongressen i föreningen + en tät dialog mellan oss ombud innan vi begav oss till Örebro.

Det var två huvuddokument som skulle debatteras och beslutas:

Eko-ekoprogrammet
Ett nytt politiskt program som kombinerar Vänsterpartiets ekologiska och ekonomiska politik och profilerar V som det sanna rödgröna partiet. Programmet  kom till efter en motion från förra kongressen, till grund för programmet ligger en gedigen rapport som tagits fram av en extremt kompetent miljöpolitisk grupp.

Partiprogrammet
Stora delar av Vänsterpartiets partiprogram har uppdaterats, skrivits om och moderniserats av partistyrelsens programkommission.

Utöver detta var det även många motioner kring Stadgar och Organisation samt Allmänna motioner.

 

VIKTIGASTE BESLUTEN
Historiskt feministisk talarstatistik! 55% kvinnor i talarstolen!

Sammanfattning (lista över alla större beslut längre ner)

– V har nu ett helt nytt miljöprogram som kombinerar vår ekonomiska och ekologiska politik! Ladda ner det här
– V har nu ett nytt uppdaterat och moderniserat partiprogram! Ladda ner det här

– Ett nytt långt avsnitt kring rasism och antirasistiskt arbete lades till i partiprogrammet.
– V ska driva kravet om 6 timmars arbetsdag som en huvudfråga framöver.

– V ska ta fram ett nytt utbildnings + socialpolitiskt program.

– Skrivningar om att vi ska sälja kärnkraftsel till Norderuropa ströks i eko-ekoprogrammet.

– Skrivningar om att utnyttja koldioxidlagringsmetoden CCS ”Carbon Capture and Storage” togs bort.

– V vill stryka PKK från EUs terrorlista (samt verka för att avveckla hela listan).

– Skrivningar om HBTQ-personers rättigheter stärktes.

– Skrivningar om de nationella minoriteternas rättigheter stärktes.
– Skrivningar om personer med normbrytande funktionsuppsättnings rättigheter stärktes.
– V ska verka för att högkostnadsskyddet även gäller för tandvård.

– V kommer i fortsättningen ha ”differentierade kongresser” med tema valår var annan gång och ett specifikt politiskt temaområde var annan gång.

– V ska stärka de fackliga nätverken och arrangera centrala träffar samt ta fram ett nytt centralt fackligt material.

– Skrivningar om arbetsrätten och förbud mot bemanningsföretag stärktes.

Här kan du se SVTs bevakning från kongressen
Här hittar du alla dokument och rapporter från kongressen 2016

 

NYA PARTISTYRELSEN

Ordinarie ledamöter
Ulla Andersson
Brittis Benzler
Pål Brunnström
Rossana Dinamarca
Aron Etzler
Ida Gabrielsson
Hanna Gedin
Christina Höj Larsen
Birger Lahti
Kaj Raving
Karin Rågsjö
Mia Sydow Mölleby
Madeleine Nyvall
Xamuel Gonzalez Westling
Emma Wallrup
Nooshi Dadgostar
Veronica Kallander
Marta Aguirre
Susanne Björkenheim
Johanna Eliasson
Sara Högelius
Nicklas Lundström

Ersättare
Deniz Tütüncü
Jessika Svensson
Carolina Gustafsson
Kajsa Bysell
Babak Khosravi
Linn Wegemo
Christin Löfstrand
Marjan Garmroudi
Arijan Kan
Eva-Lena Öman

 

URVAL AV MOTIONER KONGRESSEN BIFÖLL

Eko-ekoprogrammet

*Kärnkraften i punkt 70 i partistyrelsens förslag till eko-ekoprogram blev en av de största diskussionerna. Punkten löd: ”Vänsterpartiet vill ha en successiv avveckling av kärnkraften i takt med att det förnybara byggs ut och verkar för att kärnkraftsavvecklingen ska ta hänsyn till den svenska kärnkraftens möjlighet att bidra till minskade utsläpp från fossila kraftverk på den nordeuropeiska elmarknaden.” Kongressen beslutade att stryka denna punkt och ersätta den med ”Därför vill Vänsterpartiet ha en avveckling av kärnkraften så fort som möjligt.” (bifall motion E100)

*I det framtagna eko-ekomaterialet fanns en skrivning om koldioxidlagring (CCS) som en alternativ väg för omställning, detta stycke beslutade kongressen att stryka då det är en alldeles för osäker metod. (bifall motion E63)

*En skrivning om ursprungsbefolkningens rättigheter, som tidigare saknades, lades till i eko-ekoprogrammet: ”Vänsterpartiet anser att Sverige bör ratificera ILOkonvention 169 om samers och andra ursprungsfolks rättigheter. ILO 169 ställer krav på samernas rätt till samråd, samt att deras markrättigheter och renskötselrätt erkänns och respekteras.” (bifall motion E86)

*Programmet fick en tydligare riktning vad gäller synen på vår elproduktion: ”Elproduktionen behöver ses som en del av samhällets infrastruktur, som vi gemensamt bygger upp utifrån samhälleliga mål.” (bifall motion E96)

*En skrivning om att V vill att underhållet av järnvägen ska återförstatligas lades in i programmet. (bifall motion E141 + 147)

Det nya beslutade Eko-ekoprogrammet finns nu att ladda ner här

 

Partiprogrammet

*En skrivning kring Eus flyktingpolitik lades till: ” EUs flyktingpolitik präglas av rasism, militariserade gränser och push backs.

*Vänsterpartiet kämpar för att EU ska utformas en human asylpolitik som garanterar människor rätt att söka asyl i det EU-land de önskar utan att behöva riskera livet. Dublinförordningen, Frontex och transportdirektivet ska avskaffas och gränserna avmilitariseras.” (bifall reservation 2)

*Starkare skrivningar om arbetsrätt beslutades och två stycken lades till:
”Tillsvidareanställningen som faktisk norm på arbetsmarknaden måste återupprättas och bemanningsföretag förbjudas. Arbetsgivares möjlighet att med hjälp av bemanningsföretag kringgå lagar och avtal samt försvaga arbetarkollektivet, måste begränsas med den arbetsrättsliga lagstiftningens hjälp. Lagen ska stärka fackens inflytande över arbetsmiljön och förhindra arbetsgivarens praktiska ansvarsfriskrivelse genom olika kedjor av kontrakt.” (bifall motion B42:2)

”Skattepengar skall inte gå till arbetsgivare som saknar kollektivavtal. Vi kan aldrig acceptera att arbetskraftsinvandrare utnyttjas till sämre villkor eller strippade avtal. Svenska kollektivavtal skall fullt ut gälla för alla på svensk arbetsmarknad. Migranters uppehållstillstånd ska aldrig generellt kopplas till arbetsköparnas nycker.” (bifall motion B44)

*Skrivningarna om Kultur som tidigare funnits i partiprogrammet hade strukits i det nya förslaget, vilket två i partistyrelsen reserverat sig mot. Denna reservation bifölls och skrivningarna kommer att stå kvar.

*Det blev också klart att V ska driva kravet om 6 timmars arbetsdag/30 timmars arbetsvecka som en av våra huvudfrågor under åren framöver och att V aktivt bygger breda allianser för ett praktiskt genomförande av arbetstidsförkortningen. (bifall motion A43)

*Partistyrelsen hade strukit och utelämnat många skrivningar kring vår miljöpolitik i det nya förslaget till partiprogrammet med hänvisning till eko-ekoprogrammet. Kongressen beslutade enigt att skrivningarna om miljö även är viktiga att ha med i partiprogrammet, samt att hänvisningar ska göras i partiprogrammet till det nya eko-ekoprogrammet (bifall motion B131, B132, B133:2)

*De nationella minoriteternas rättigheter synliggjordes också tydligare i partiprogrammet (bifall motion B123:3+6, B124)

*HBTQ personers rättigheter synliggjordes också tydligare genom skrivningar om bla sexualiserat våld. (bifall motion B172)

*Skrivningarna om HBTQ-personers rättigheter stärktes och moderniserades genom bla ett nytt stycke med rubriken ”Kamp för HBTQ-personers rättigheter och avskaffande av heteronormen” (bifall motion B173)

Det nya beslutade partiprogrammet finns att ladda ner här

 

Allmänna motioner

*Att V ska verka för att högkostnadsskyddet även gäller för tandvård. (bifall motion A24)

*Vänsterpartiet ska i riksdagen och på EU nivå arbeta för att Sverige ska bidra till att få bort terrorstämplingen av PKK (bifall motion B118)

*Att mordbränder mot asylboende, tilltänkta asylboende samt flyktingförläggningar ska klassas som ett terroristbrott (bifall motion A136)


Stadge och organisationsmotioner

*Kongressen beslutade att partiet ska inventera hur partiföreningarnas och distriktens lokaler och möten följer tillgänglighetspolicyn och utifrån inventeringen gör en åtgärdsplan. (bifall motion C2)

*Paritet betalar aldrig för alkohol utan ska bekostas av medlemmar och gäster själva. (bifall motion C7)

*Partiet ska igen arrangera centrala fackliga träffar och ta fram ett centralt fackligt material för att stärka våra nätverk inom facket. (bifall motion C43:1+2)

*V ska ta fram ett nytt utbildningspolitiskt program. (bifall motion C48:1+2)

*V ska ta fram ett socialpolitiskt program.

*Partistyrelsen föreslog sk. differentierade kongresser, vilket skulle innebära att var annan gång ska kongressen vara valförberedande och var annan gång tematiskt kring ett politikområde, detta hade då inneburit att den allmänna motionsrätten bara skulle gälla vart fjärde år. Förslaget om differentierade kongresser bifölls, men med tillägget att den allmänna motionsrätten ska gälla på alla kongresser. (bifall motion D22, 23, 24)

*Alla kongressmotioner kommer läggas ut och bli sökbara på webben (bifall motion D27:2)

*V kommer aldrig arrangera möten i lokaler där personalen saknar kollektivavtal. (bifall motion D42)

BRINNANDE AVSLUTNINGSTAL AV JONAS SJÖSTEDT

Nu har vi format den nya politiken! Nu gäller det att flytta fram våra positioner genom aktivism, fackligt arbete och enträget brinnande engagemang och kamp för socialism, feminism, antirasism och miljö! Tillsammans gör vi skillnad!

Har du frågor om kongressen eller något beslut hör av dig till oss ombud genom Therese Jonasson: [email protected], 073-6168351.

Kommentarer är avstängda.