Valrörelsen

Vänsterpartiets storstadspolitik

Vänsterpartiet har nu lanserat en storstadspolitisk plattform som sätter fingret på de viktigaste frågorna som måste åtgärdas för att våra storstäder ska bli de demokratiska, vitala, öppna och ekologiskt hållbara platser som vi vill att de ska vara. Vi vill att politiken ska ta tillbaka storstäderna från marknadens grepp för att motverka segregation, för att ge våra ungdomar framtidshopp, och för att skapa förutsättningar för en hållbar urban framtid. Därför ska vi satsa på bostäder, kollektivtrafik, skola, vuxenutbildning, grönområden och kultur.

De viktigaste punkterna i plattformen är:

Bostäder:

För storstadsregionernas framtid krävs en radikalt förbättrad bostadspolitik. Vi måste kunna garantera en utbyggnadstakt som täcker behovet. Kommunerna måste ta ansvar för bostadsbristen genom att bedriva en aktiv markpolitik i stället för att abdikera till marknaden. Rent konkret vill Vänsterpartiet:

 • bygga bort bostadsbristen, framförallt genom att bygga ekologiskt hållbara hyresrätter med rimliga hyror

 • bygga bort segregationen genom att satsa på blandad bebyggelse

 • införa ett statligt program för renovering av miljonprogramsområdena

Kollektivtrafik:

Satsning på kollektivtrafiken är ett sätt att demokratisera storstäderna och att omfördela makt och resurser i samhället. Kollektivtrafiken utnyttjas mer av kvinnor än av män, och mer av låginkomsttagare än höginkomsttagare. Rent konkret vill Vänsterpartiet:

 • bygga ut kollektivtrafiken på privatbilismens bekostnad

 • införa låga kollektivtrafiktaxor

 • införa 30-zoner i storstäderna

Skola:

Att skolsegregationen ökat lavinartat och att resultaten försämrats under borgerligt styre är ingen nyhet. Ingenstans är detta så tydligt som i storstadsregionerna. Vänsterpartiet vill återigen skapa förutsättningar för en god utbildning för alla barn, oavsett var de bor och vilken bakgrund de har. Rent konkret vill Vänsterpartiet:

 • öka omfördelningen av resurser till förskolan utifrån socioekonomiska villkor

 • se till att skolor inte ska få drivas med vinstintresse

 • satsa särskilt på de skolor som har sämst resultat kunskapsmässigt

 • skapa en skräddarsydd språkutveckling för barn och ungdomar som nyligen kommit till Sverige

Kommunal vuxenutbildning:

I storstäderna finns idag en klyfta mellan de som har utbildning och de som varken har utbildning eller jobb. Det behövs specifika insatser för att nå gruppen unga utan utbildning och arbete. Rent konkret vill Vänsterpartiet:

 • att långtidsarbetslösa upp till 25 år ska kunna läsa in gymnasieskolan med samhällets stöd.

 • starta kommunala center för stöd till unga som i dag står långt bort från både arbete och utbildning

Grönområden, kultur och fritid

Natur och grönområden ska inte vara något stadsbarn bara får tillgång till om deras föräldrar har råd att ta dem på semester utanför staden. Parkerna och skogarna är städernas lungor. Vi behöver också icke-kommersiella mötesplatser överallt i städerna: bibliotek, kulturhus och samlingslokaler. Kultur och meningsfulla fritidssysselsättningar måste vara tillgängliga för alla, oavsett ekonomiska förutsättningar. Rent konkret vill Vänsterpartiet:

 • skapa ett investeringsprogram med statlig medfinansiering för att öka antalet mötesplatser i alla delar av storstäderna

 • skapa en långsiktig planering för städernas grönområden. Befintliga grönområden ska värnas och nya ska skapas

Kommentarer är avstängda.